1390

معرفی اطلس

در جریان هر انتخابات یکی از سوالات پیش روی تحلیل‌گران این است که سبد رأی هر کاندیدا را در واقع چه کسانی تشکیل داده‌اند. به بیان دیگر هر یک از کاندیداها در کمپین انتخاباتی خود، در کدام اقشار موفق‌تر عمل کرده است؟

اطلس انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396 علاوه بر این که توزیع جغرافیاییِ اقبال هر کاندیدا را با رنگ‌آمیزی متناسب با شدت و ضعف رأی در نقاط مختلف کشور در قالب تعداد و درصد آرای کاندیدا در سطح استان و شهرستان در اختیار شما قرار می‌دهد، ‌نگاهی به همبستگی رأی با مشارکت سیاسی و برخی متغیرهای دموگرافیک (جمعیت‌شناختی) دیگر در مناطق مختلف کشور دارد. متغیرهایی که همبستگی آن‌ها در هر شهرستان با درصد رای کاندیداها و همین‌طور درصد مشارکت سیاسی و تغییرات آن از سال 92 به 96 مورد مطالعه قرار گرفته عبارت‌است از :

جمعیت، درصد جمعیت ساکن شهر، بعد خانوار، درصد مشارکت در انتخابات 96، تفاوت مشارکت از سال 92 به 96 و تفاوت درصد رای روحانی از 92 به 96.

در نمودارهای پراکندگی که در ادامه آمده است هر حباب نمایشگر یک شهرستان است که اندازه آن متناسب با جمعیت شهرستان و موقعیت در محورهای عمودی و افقی و با توجه به مقادیر متغیرهای پیش‌گفته تعیین شده است. محل سکونت شما در کجای این مجموعه قرار گرفته است؟

همبستگی با دیگر متغیرها

تحلیل

از جمله نکاتی که می‌توان از صفحه‌ی پیش رو استخراج کرد عبارت است از:

برای مشاهده توزیع آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال 92 به مراجعه کنید.

منابع

توضیحات